СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

У делатности које обавља Друштво за стране језике и књижевности Србије спада и стручно усавршавање наставника страних језика. ДСЈКС акредитовало je три семинара предвиђена за наставнике свих страних језика, с обзиром на то да је тематика општег карактера и није спецификована за поједине језике. Желели смо да свима олакшамо рад тако што ћемо се дотаћи теме организације наставе страних језика, повезујући најбитнија документа која трасирају наставу и омогућавају да се унапреди како настава тако и постигнућа ученика.

Семинар: Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе станих језика

У првом сегменту семинара усавршавање се претежно бави темом стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик. С обзиром на то да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије августа ове године објавило Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик, семинар је упућен првенствено наставницима страних језика у основним школама, али и наставницима средњих школа будући да су његови теоријски и практични аспекти применљиви у различитим циклусима образовања.

Стандарди постигнућа се директно рефлектују на програме, а ови својим исходовним карактером упућују на вештине, знања и способности ученика. Семинар треба да олакша наставницима да увиде корелацију између стандарда, структуре наставних програма и исхода као резултата наставе – тј. онога што ученик треба да је у стању да разуме или изрази – што је неопходна основа за добро планирање, припремање и реализацију наставе.

Семинар:  Креативна употреба уџбеника у настави страног језика

Други део усавршавања односи се на рад са уџбеницима и другим наставним материјалима. Овим семинаром желимо да  унапредимо компетенције за процену и одабир уџбеника и осталих дидактичких материјала који олакшавају остварење постављених циљева и исхода. На тржишту постоји много уџбеничких комплета за стране језике који задовољавају стандарде квалитета уџбеника, али нису увек и најбољи избор за средину у којој наставници раде. Зато је неопходно осврнути се на одређене критеријуме и принципе одабира адекватног уџбеника који ће наставницима олакшати рад, а ученицима бити занимљив и подстицајан.

Семинар: Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страних језика

Трећи семинар посвећен је евалуацији постигнућа и он представља природан след у овом низу. Неопходно је на прави начин проценити напредовање ученика током године, али и школовања. Само добро конципирани и обликовани тестови могу представљати поуздан мерни инструмент. Овај семинар помаже наставнику у изради тестова, тестирању и евалуацији ученичких постигнућа на тај начин што га упознаје са различитим врстама тестирања, њиховом сврхом, типологијом вежби за сваку језичку вештину, начином евалуације и израдом каталога за процену постигнућа, нарочито код продуктивних језичких вештина.

Ова три семинара представљају једну целину, али је и сваки за себе драгоцена помоћ у процесу унапређивања наставе.

Семинари се налазе у Каталогу програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/18. годину под следећим каталошким бројевима:

742      Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе станих језика

734      Креативна употреба уџбеника у настави страног језика

746      Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страних језика

Семинари су једнодневни и сваки доноси по 8 бодова. У првом полугођу школске 2017/18. године семинари ће се реализовати у терминима датим у распореду који следи.

Пријаве[1] се шаљу на имејл назначен у табели са распоредом семинара, а котизација у износу од 2.000 динара уплаћује на жиро рачун 160-269267-91 Интеса Банка АД Београд (за примаоца: ДРУШТВО ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ СРБИЈЕ, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд), са именом и презименом уплатиоца и назнаком броја и датума одржавања семинара.

Пријаве се сматрају благовременим уколико су примљене најкасније три дана пре почетка семинара. Пријаве без плаћене котизације нису валидне. Семинар ће бити организован уколико се пријави најмање 15 учесника са плаћеним котизацијама.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ТЕКУЋЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

СЕМИНАР 742

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА И НАСТАВНИ ПРОГРАМ КАО ГЛАВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ РЕАЛИЗАТОР ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВЕ
1. Крагујевац, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, Јесењинова 17 29. октобар 2017. Љиљана Ђурић ljiljana.djuric.55@gmail.com
2.
Нови Сад,
Гимназија „Ј. Јовановић Змај“, 
Златне греде 4
18. новембар 2017. Оливера Дурбаба oljadurbaba@yahoo.de
3. Ниш, ОШ „Коле Рашић“,Васе Чарапића 8б 25. новембар 2017. Катарина Завишин katarina.zavisin@gmail.com
4. Београд,ОШ „Вук Караџић“, Таковска 41 2. децембар 2017. Љиљана Ђурић ljiljana.djuric.55@gmail.com
5. Ваљево, Ваљевска гимназија, Чика Љубина 8 9. децембар 2017. Александра Беговић aleksandra.sasa.begovic@gmail.com

 

СЕМИНАР 734

КРЕАТИВНА УПОТРЕБА УЏБЕНИКА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКA

 

–          За наставнике чачанског региона, семинар ће се одржати 14. октобра 2017. године у Чачку, у Регионалном центру за развој запослених у образовању, Цара Душана бб.

 

Колегинице и колеге из других региона заинтересоване за овај семинар могу се обратити реализаторки Љиљани Поши на ljiljana.posa@gmail.com.

 

Семинар ће се одржати:

–          16. XII 2017. у Лазаревцу, у Гимназији, Доситеја Обрадовића 6.

–          23.12.2017. у Ваљеву, Ваљевска гимназија, Чика Љубина 8.

Пријаве слати реализаторки Љиљани Поши на ljiljana.posa@gmail.com.

 

Seminar 734 / Kreativna upotreba udžbenika u nastavi stranog jezika realizovaće se 24.februara 2018. u Trećoj beogradskoj gimnaziji (Njegoševa 15).
Prijavljivanje kod Ljiljane Poša (ljiljana.posa@gmail.com)

 

СЕМИНАР 746

ВРЕДНОВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Распоред одржавања овог семинара биће накнадно објављен.

 

[1] Садржај пријаве:

Пријављујем се за учешће на семинару број ………………., датума …………., који ће се одржати у ………………………

Име и презиме: ………………………………………….

Школа у којој је наставник запослен: …………………………………….

Језик који предаје: ……………………………………………

Број мобилног телефона: ………………………………………..